donderdag 17 september 2020

Dichtersbankje | Al Galidi

Foto: © Peter Bevers | Voorhaven, Harlingen

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Al Galidi⇲

Wandeling door Harlingen

Zonder hond
zonder kat
zonder fiets
loop ik alleen naar zee.
Ik groet een oude man
en zijn hond antwoordt: ‘Hij is doof’.

Ik loop door
en groet een hond.
Zijn baas antwoordt:
‘Hij houdt niet van vreemden.’

Ik blijf lopen en zie een fiets een vrouw leiden.
Ik ren en zie een hond die zijn baas uitlaat.
Ik wandel en zie een hond fietsen.

Ik kijk door een raam, misschien zie ik iemand,
maar ik zie alleen een kat naar me kijken
die roept: ‘Wat een wereld!’

Ik doe mijn ogen dicht en ga verder.
O, wat moeilijk om in Harlingen te wonen
zonder hond
zonder kat
zonder fiets.

Al Galidi
uit: ‘De fiets, de vrouw en de liefde’, 2002donderdag 10 september 2020

Dichtersbankje | Toon Hermans

Foto: © Albert Hagenaars | de Geerstraat | Heerlen


Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Albert Hagenaars: Toon Hermans⇲

Bomen

als ik de bomen zie
gemaakt van hetzelfde leven
maar dan met stam en tak en twijgen
als ik de bomen zie
dan luister ‘k altijd even
naar hun fantastisch zwijgen

ik heb de storm zien komen
hij sloeg ze half kapot
verstild zag ik ze dromen
of dansen, zomerzot

ik zag hun angstig beven
in donker en in licht
en zie mijn eigen leven
in hun verweerd gezicht

Toon Hermans

maandag 7 september 2020

Dichtersbankje | Gerrit Krol

Foto:  © Peter Bevers | Vennenplein | Delfzijl


Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Gerrit Krol⇲

Delfzijl

Het spoorbiljet werd in de trein reeds afgegeven.
Hier ligt het laatste plein voorgoed,
breedvoerig om te laten gaan
ieder die schedelgevoelig langs de dakgoten

zich voortrept, het water haastig
bereiken wil, de Pieter Koertsz ziet
met de ketting aan de stadspoort,
de Bermuda, een Chileen.

Hier staat men eenzaam op de brug
in 't holst van deze morgen,
om op het eb te zien weerspiegeld

de Soda dreunend aan de overzij.
Hier komt een fietser koud voorbij.
Hier heerst een stille regen


Gerrit Krol

uit: 'Hollands Maandblad', 6 1965.

vrijdag 28 augustus 2020

Dichtersbankje | Peter John Koets


Foto: © Peter Bevers | Vrouwtje van Stavoren | Stavoren

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Peter John Koets⇲

Het Vrouwenzand

1.
Aan bakboord in aan stuurboord uit!
Weg met het nietig graan
Zo sprak de weduwe in sameet
Met paarlen overdekt gekleed
vergramd een zee-man aan.

Niet één in schatrijk Stavoren
Was zo maatloos rijk als zij
Haar schepen ploegden elke zee
en voerden van de verste ree
steeds nieuwe schatten bij

2. “Nu breng”, beval zij eens grillig trots
“Nu breng van Noordse strand
Mij edelst wat uw oog aanschouw
Geen hoge prijs die mij onthou
Ga dien mij met verstand!”

Toen had de scheepsvoogd lang gewikt
Bij het onbeslist besluit
“In' 't eind wat zou boven het graan
de glorie van het noordoosten gaan?”
Zijn weifelen had uit

3.
Hij keert, zij komt, hij toont de schat
Die proef geeft van zijn trouw
Maar zij ontkleurt in woede en waan;
“Wat scheepszij hebt gij ingelaan”?
“Aan bakboord eedle vrouw

Aan bakboord in, aan stuurboord
weg met dat kaf in zee!...
Is dat het uitverkoren deel
Mij toegedacht? ...'t Is mij teveel
Weg met dat kaf in zee

4.
Neen roept het scheepsvolk, “Neen mevrouw!
Dat wierp te zwart een blaam
Alsof gij in vermetele spot
de giften smaaddet van uw God
Voor eeuwig op uw naam!”

En trillend: “Wie betaald het goed
waarover ik beschik?
Wie ben ik? Uwe meesteres?!
Wie vraagt, wie duld uw zedeles
In zee, 'k gebied het; Ik!”

5.

“Ach vrouwe! Een deel aan ons een deel”
Krijt's armen luiden toon
“Wie armoe bijstaat in haar nood
Wint zich voor geschonken brood,
Des Heeren gunst tot loon!”

“Des Heeren gunst.. 'k Behoef ze niet
'Ben met mijn' tevree-
En 'k deel wie mij een aalmoes vraagt
Wanneer en zo het mij behaagt
Maar nooit om gunsten meel”

6.
” Boet vrouwe!” klinkt een achtbre stem-
“Boet af die schrik-bre schuld!
Uw trotsheid raakt ten wisse val...
Weet dat de dag eens komen zal
Wanneer gij beedlen zult!”

“Ik beedlen! ....Priester als deez' ring
Die aan mijn vinger blinkt,
Weer uit de golven opgedoemd
Uw leugentaal mij waarheid roemt..
Niet eer....” 't Juweel verzinkt!

7.
En nauw verving ten tweede maal
Weer 't licht der duisternis
Daar toont bestorven als de dood
De kok haar 't fonkelend kleinood
Gevonden in een vis.

De roede trof – en zee en vuur
en rampen zonder tal
Bewezen aan de snode vrouw
Die ' Heren gunsten derven wou
Hoe hoogmoed komt ten val!

8.
Nu was in schatrijk Stavoren
Niet één zo arm als zij:
Nu smeekte zij in bittre nood
In 't snakken naar een stuksken brood
“Erbarm u over mij!

9.
Was of de vloek haars overmoed
Zich stortte op heel de stad:
Het blinkend mooie Stavoren verviel
Het wrekend zand weerde elke kiel
Die eens haar waat'ren mat.

Nog ziet men daar tot op deze dag
aan woest en eenzaam strand
Een veld van loze halmen staan-
Zij spreken van van 't verworpen graan
De vloek van 't “Vrouwenstrand”
maandag 24 augustus 2020

Dichtersbankje | Hendrik Carette

 
Foto: © Peter Bevers | Relweg. Wijk aan Zee

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Hendrik Carette⇲
 

Eeuwig roersel

Aan de grazige weiden van het koele waterland
hertaalde de vernuftige Bruggeling Simon Stevin
de Latijnse term perpetuum mobile
in zijn helder Nederduits als eeuwig roersel.

In het jaar 1602 reed zijn houten zeilwagen
op het zand van een strand in het bevrijde noorden
met aan het roer de kordate prins Maurits
de latere moordenaar van Johan van Oldenbarnevelt.

De hoge zeilen klapperden in de voorjaarswind
en de voortgang van dit zwaar beladen landschip
vond plaats in het streng ingedijkt polderland
aan de grazige weiden van het koele waterland.


maandag 17 augustus 2020

Dichtersbankje | Jona Lewie

Foto: Albert Hagenaars | Hangende keukens | Damsterdiep | Appingedam⇲


Uit de collectie Mellendijk (keuze tekstdichter en song) voorraad Hagenaars: Jona Lewie⇲

Jona Lewie | You'll Always Find Me in the Kitchen at Parties

You'll Always Find Me in the Kitchen at Parties

I'm no good at chatting up and always get rebuffed
Enough to drive a man to drink, I don't do no washing up
I always reached the stuff piled up, piled up in the sink
But you will always find him in the kitchen at parties
Me and my girlfriend we argued and she ran away from home
She must have found somebody new and now I'm all alone
Living on my own, what am I supposed to do?
That's why you'll always find him in the kitchen at parties
You will always find him in the kitchen at parties
You will always find him in the kitchen at parties
Then I met this debutante, I said that I like new wave rock
She was into French cuisine but I ain't no Cordon Bleu
This was at some do in palmer's green, I had no luck with her
You will still find him in the kitchen at

zaterdag 18 juli 2020

Dichtersbankje | Poet's bench | Sandi Stromberg | Albert Hagenaars

Foto: © Albert Hagenaars | Hoogstraat | Bergen op Zoom

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter, gedicht en vertaling) voorraad Hagenaars: Sandi Stromberg⇲ en Albert Hagenaars⇲

MONDAYS AT NOON
The carillon still plays in my mind
most Mondays at noon. Two dozen years,
thousands of miles ago, stuck

like a needle on vinyl, playing Bach
and the Beatles, Bach and the Beatles.
Notes chime over images I hoard,

from the pepper-shaker steeple
of St. Gertrudiskerk, up the Hoogstraat,
over the cobblestones, around the gentle curve

to what was once my gabled house.
How could I think I would live out
my days in that village with its frites

and shwarma, strong coffee and guttural
Dutch? The music cuts double-edged –
memory’s bane and balm—as I sit

across the Atlantic in my craftsman cottage.
No church bells toll the quarter hours
in the humid South, relentless sunny days

instead of the warm wrap of the North Sea’s
low, gray sky. Each recalled note lifts,
lonely as a loon’s call across the ocean.


Sandi Stromberg


S MAANDAGS ROND HET MIDDAGUUR

Op maandagen, mijmerend, hoor ik vaak nog
het carillon rond het middaguur. Ruim twintig jaar,
duizenden kilometers geleden, ingesleten

als een naald in vinyl. Het speelt Bach
en de Beatles, Bach en de Beatles. Noten
weerklinken over beelden die ik koester,

uit de peperbusvormige torenbekroning
van de Sint-Gertrudiskerk, over de Hoogstraat,
de kasseien, de bevallige bocht volgend

naar wat ik ooit mijn knusse huis mocht noemen.
Hoe kon ik denken dat ik mijn dagen zou slijten
in dat stadje met z’n friet en shoarma,

sterke koffie en schraperig Nederlands?
De muziek snijdt dubbelzijdig in het geheugen
 – verval en zalf tegelijk – wanneer ik in m’n cottage zit

aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.
Geen klokken geven de kwartieren aan
in het klamme zuiden, onder de genadeloze zon,

in plaats van die vertrouwde lage, grijze
Noordzeelucht. Elke klank van toen beurt op,
eenzaam als de roep van een fuut over het water.


Vertaling: Albert Hagenaars


Nota bene: 
De bankzetter is tot half augustus met vakantie, tot zo lang zal deze dubbele aflevering hier staan.

woensdag 8 juli 2020

maandag 6 juli 2020

Dichtersbankje | Hans Sleutelaar


Foto: © Hans Mellendijk Koninginnenhoofd | Rotterdam

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mellendijk: Hans Sleutelaar⇲ 

Nieuw Rotterdam

De stad reikt tot voorbij de wolken.
De Laurens wijst de onbewogen tijd.
Een hond blaft tegen de kolossen.
Hier is geen plaats voor nietigheid.meer Hans Sleutelaar hier⇲  
en meer Rotterdam daar⇲  of hier⇲

dinsdag 23 juni 2020

Dichtersbankje | Erik Jan Harmsen

Kerkenpadenroute | Ziegenbeekpad | Sinderen

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mellendijk: Erik Jan Harmsen⇲

u beklijft⇲"
Erik Jan schreef het gedicht ter gelegenheid van eenzame uitvaart nr. 240, van de heer G. R. op 6 mei 2019. 

U BEKLIJFT | Erik Jan Harmsen 

zondag 14 juni 2020

Dichtersbankje | Benjamin Earl Nelson | Jerry Leiber & Mike Stoller

Videoclip John Lennon | Stand By Me | You Tube

Uit de collectie Mellendijk (keuze tekstdichters en lied)  voorraad MellendijkBenjamin Earl Nelson (Ben E. King)⇲ Jerry Leiber & Mike Stoller⇲ 

Ben E. King  | 1961

John Lennon | 1975
Stand By Me 
When the night has come
And the land is dark
And the moon is the only light we'll see
No I won't be afraid, oh I won't be afraid
Just as long as you stand, stand by me

So darlin', darlin', stand by me
Oh stand by me
Oh stand
Stand by me, stand by me

If the sky that we look upon
Should tumble and fall
Or the mountain should crumble to the sea
I won't cry, I won't cry, no I won't shed a tear
Just as long as you stand, stand by me
And darlin', darlin'
Stand by me, oh stand by me
Whoa, stand now
Stand by me, stand by me

Darlin', darlin', stand by me
Oh, stand by me
Oh, stand now
Stand by me, stand by me
Whenever you're in trouble, won't you stand by me?
Oh, stand by me
Whoa, just stand now
Oh, stand, stand by me

When all of your friends have gone
Writers: Ben King, Jerry Leiber, Mike Stoller

dinsdag 9 juni 2020

Dichtersbankje | Christo Vladimirov Javacheff en P.B. Kempe

Danny Braem | Antwerpen 

Uit de collectie Mellendijk (keuze kunstenaar) voorraad Danny Braem⇲: Christo Vladimirov Javacheff⇲ en P.B. Kempe⇲.BIJ WIJZE VAN EERBETOON (VOOR CHRISTO VLADIMIROV JAVACHEFF )

               Louter ongelovigen worden wonderen gewaar. (Leonardo Sinisgalli)

(voor Christo & Jeanne-Claude)
Een kwetsbare schets is de karavaan

van machtige, wijze, witte steden,
dode bomen die levende zijn maar anders

worden gezien, verhullend onthullend

nomadische tenten, herinnering

aan zuilen in het Boekarest van het Westen,

triomfboog die gemartelde Atlas
en Balkankromming het vrije verleent,

zo teder als even, als tijdelijk vermag.
Pieter Bas Kempe

maandag 1 juni 2020

Dichtersbankje | Eltje Doddema


Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mellendijk: Eltje Doddema⇲

Zoveul vertellen

Herinnerns

maandag 25 mei 2020

Dichtersbankje | Sebastiaan Roes

Foto: © Hans Mellendijk | Boelekeerlspad | Halsche Vloed | Halle-Nijman 

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mellendijk: Sebastiaan Roes⇲  en hier⇲

Den boelekeerl slöt too

Bannink-Mina’s boelekeerl,
daor in den Halsen Vlood,
hef rechtevoort ’t zin deraf,
ellendeg zien gemood.

Nao zóvöl jaor van naregheid
(jao, wasselek wost dervan)
wilste endeleke wal gerechtegheid
– as boelekeerl, bedoel ik dan.

Ne mooie deern’ um op te etten
of zon jungsken, dat smek ok good.
’t Jonge vleis zo sam, neet tao,
gezond en vars deurblood.

Wat mot dat toch maol lekker waenn,
daor in ’t Verzoppen Gat,
’n schenkel of ne schinke, jao:
doe ets di-j richteg zat

van ’n wichjen van ’n jaor of vief,
de strikskes in ’t haor.
Maor nóó ginnen den’t eur redden kan,
hier in dit greune goor!


Sebastiaan Roes

De Heks van Almen en andere spannende verhalen 
in Museum STAAL⇲  (01-11-2019 tot 01-04-2020)


vrijdag 22 mei 2020

Dichtersbankje | Ron en Russel Mael

Foto: © Hans Mellendijk | Boelekeerlspad | Halle Nijman


Uit de collectie Mellendijk (keuze tekstdichter en song [met dank aan Bert Bevers]): Ron Mael⇲  en Russel Mael⇲


Lawnmower

La-la-la, la-la-la
La-la-la, la-la-la
La-la-la, la-la-la
La-la-la, la-la-la
La-la-la, la-la-la
La-la-la, la-la-la
La-la-la, la-la-la
La-la-la, la-la-la

I'm pushin' on my lawnmower, lawnmower
I'm pushin' on my lawnmower, lawnmower
I'm pushin' on my lawnmower, lawnmower
La-la-la, la-la-la
La-la-la, la-la-la

The mornin', it's my lawnmower, lawnmower
The afternoon, my lawnmower, lawnmower
The evenin', it's my lawnmower, lawnmower

La-la-la, la-la-la
La-la-la, la-la-la
La-la-la, la-la-la
La-la-la, la-la-la
La-la-la, la-la-la
La-la-la, la-la-la

The neighbors look in awe at my lawnmower
With jealous and awe at my lawnmower
I'll never loan it out, not my lawnmower
La-la-la, la-la-la
La-la-la, la-la-la

You're pushin' on your lawnmower, lawnmower
Your lawn will be a showstopper, showstopper
Your lawn will be a jaw-dropper, jaw-dropper
La-la-la, la-la-la
La-la-la, la-la-la

La-la-la, la-la-la
La-la-la, la-la
La-la-la, la-la-la
La-la-la, la-la

I'm pushin'
I'm pushin'
I'm pushin'
I'm pushin'

My girlfriend is from Andover, Andover
La-la-la, la-la-la
La-la-la, la-la-la

She puts up with my lawnmower, lawnmower

La-la-la, la-la-la
La-la-la, la-la-la

You're pushin' on your lawnmower, lawnmower
Your lawn will be a showstopper, showstopper
Your lawn will be a jaw-dropper, jaw-dropper
La-la-la, la-la-la
La-la-la, la-la-la

My girlfriend who's from Andover,
Andover Is packin' up the Land Rover,
Land Rover It's me or it's that lawnmower,

La-la-la, la-la-la
La-la-la, la-la-la
La-la-la, la-la-la
La-la-la, la-la, la

maandag 18 mei 2020

Dichtersbankje | Donald Trump

Foto: © Hans Mellendijk | Schiphol | Gate D22

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mellendijk: Donald Trump⇲

Uit: Trump des Willens | Best Words Coronavirus Edition

donderdag 14 mei 2020

Dichtersbankje | Mark Rutte

Foto: © Peter Bevers | Kortenhoef 

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en toedicht) uit de voorraad Mannen van Bevers: Mark Rutte⇲


俳句 | #01

we zijn voorbij de
start maar nog niet aan het ein-
de van het begin

俳句 | #02

alleen sámen dan
komt het coronavirus
onder controle

Verfrommeld kladblaadje gevonden in prullenbak op de gang
van het Ministerie van veiligheid en justitie.

俳句 | #03

staafthermometers
niet voordat je moet poepen
voor tien jaar genoeg

Aantekeningen geschreven op toiletpapier, gevonden
op w.c. van Het Torentje.

俳句 | #04

ik begrijp de nood
pindakaasmanagement
schild voor zwakken

Geschreven op een servet, gevonden op de ontbijttafel in het
privé-appartement van het Catshuis, toegedicht aan de bewoner.

俳句 | #05

waar de sectoren
geloof in een sterke staat
de broek ophouden

Notitie op geeltje gevonden in schminkkamer
van NPO-Nieuwsuur.

俳句 | #06

demon-stra/cra-tisch
transfer van 1 & ander
solidariteit!

Bericht op i-Phone van Minister voor Medische zorg, door
Lodewijk Asscher uit prullenbak gevist.

俳句 | #07

& be-trok-ken-heid
hou-je-veilig-blijf-gezond
so-li-da-ri TIJD

Noodkreet opgevangen in de wandelgangen van
Nieuwspoort te ’s-Gravenhage.

俳句 | #08

nu dan longvirus
de krengen en zielen krenkt
zag ff visie

Met viltstift op liksteen gekalkt. Bij een boer in het
weiland gevonden, door Yvon Jaspers.

俳句 | #09

so-ci-a-lis-me
ja, we zetten ons land diep
in drees' gedenken

In het gastenboek van het Nationaal Vakbondsmuseum
door Wim de Bie gevonden aantekening.

俳句 | #10

de gezondheid &
economie dat is 1
schijntegenstelling

In de wachtkamer van de ministeriële bedrijfsarts
gevonden, in de leesportefeuille.

俳句 | #11

door'n kroon de ander
halve meter ruim, samen

-

leaving: corona

Aantekeningen, gevonden op een bierviltje, in een Mexicaans
taco-restaurant te 's-Gravenhage.

俳句 | #12

duvel uit doosje
voor onze volksgezondheid
dus 4 pasen thuis

Aantekeningen, gevonden in een groot chocolade
paasei, in de tuin van het Catshuis.

俳句 | #13

testen testen test
we hebben lange adem oui,
blijf @ hause

Aantekeningen, gevonden in het Haags bureau van
de Vereniging Vreemdelingenverkeer.

俳句 | #14

corona economie
we rekken de spelregels
samen houden we dit vol

Aantekening, gevonden in een trommel voor Haagsche Hopjes,

op een bankje, aan de rand van de Hofvijver.


Mark Rutte
dichter van hermetische haiku 1967-

Een voorpublicatie uit de binnenkort te verschijnen
toedicht-bundel O Corona

maandag 11 mei 2020

Dichtersbankje | Louis Radstaak en Hans Mellendijk

Foto: © Geert Hovinga | Doesburg 


Uit de collectie Mellendijk (keuze dichters en gedichten) voorraad MellendijkLouis Radstaak⇲ en Hans Mellendijk⇲


Doesburg revisited 

Ik wilde wonen daar waar de Oude in de IJssel stroomt, 
aan de Windmolenstraat in het tijdperk John F. Kennedy.
Terwijl in watergolf aan overzijde Veluwe zoomt
citeer ik met natte kuif: ‘Ich bin ein Doucheburger’.

zie hier nog meer⇲